Oficjalna Strona Wsi Rogowo gmina Lubicz
  OGŁOSZENIA
 

OGŁOSZENIAZachęcamy wszystkich kolekcjonerów do zaprezentowania swych zbiorów, rękodzieła ludowego, pasji i zainteresowań w czasie trwania festynu w świetlicy wiejskiej. Osoby chętne proszone są o kontakt z sołtysem wsi Rogowo tel. 604 286 119 do piątku 12 sierpnia. Chcemy zapewnić Państwu jak najlepsze warunki.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

 
 
SCENARIUSZ TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
 
W RAMACH FESTYNU ,, BIESIADA NAD DRWĘCĄ"
 
„ I MISTRZOSTWA SOŁECTW GMINY LUBICZ "
 

Cel imprezy
:
- rozegranie turnieju piłki nożne j o Puchar Wójta Gminy Lubicz
- integrac ja istniejących drużyn i tworzenie nowych zespołów
 
 Kategorie wiekowe:
- ukończone 161at
 
Miejsce i termin:
- rozgrywki odbędą się na boisku w Młyńcu Pierwszym w dniu 31.07.2011 roku w godzinach 9:00 - 14:00 wg terminarza ustalonego po upływie terminu zgłoszeń.
 
Nagrody
- nagrody dla najlepszych wręczone będą na Festynie w Młyńcu
Drugim 31.07.2011r o godz.15.00
Organizator:         '
- Rada Sołecka Młyńca Drugiego
- K.S „Saturn Młyniec"
- K.S „Jeziorak" Józefowo
 
Współorganizatorzy:  
 - Wójt Gminy Lubicz
 
 Regulamin
1.Prawo uczestnictwa posiadają zespoły amatorskie reprezentujące sołectwa z terenu Gminy Lubicz.
2. Na boisku gra 8 znwodników i bramkarz.
3.Drużyny grają w jednolitych strojach.
4.Zgłoszenia na załączonych kartach zgłoszeń proszę przesłać na adres fredao6@o2.pl do 23 Lipca 2011 roku do godziny 20:00. Po upływie terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane.
5.System rozgrywek- zależnie od ilości zgłoszonych drużyn .
6.Rozgrywki prowadzone wg  przepisów PZPN
7.Organizator nie zapewni ubezpieczenia, zawodnicy startują na
własną odpowiedzialność.

            Prezes                                      Sołtys Młyniec II                                                                    Prezes
K.S. "Saturn" Młyniec                                                                                                    Klubu :Jeziorak" Józefowo
    Rafał Kłosowski                          Kazimierz Smoliński                                                        Józef Szemraj
REGIONALNY PROGRAM AKTYWNOŚCI
FIZYCZNEJ SENIORÓW
- nabór kandydatów
Gmina Lubicz przystąpiła do realizacji Regionalnego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów. Gmina zadeklarowała udział 100 osób w programie.
Realizację programu (ćwiczenia) planujemy w okresie od września do listopada br Uczestnikami treningu fizycznego prowadzonego w ramach RPAFS mogą być osoby po 50 roku życia. Górna granica wieku nie jest ograniczona .
   Przed rozpoczęciem zajęć zostaną przeprowadzone badania kwalifikacyjne obejinujące badania lekarskie i sprawnościowe.
   Po zakwalifikowaniu się, uczestnicy będą ćwiczyć w grupach ,3 razy w tygodniu po 45-60 minut. Grupy prowadzone będą przez przeszkolonych trenerów. Okres ćwiczeń to minimum 3 miesiące. Ćwiczenia prowadzone będą w salach gimnastycznych szkół na terenie gminy.
Programy treningowe ukierunkowane są na poprawę:
- sprawności krążeniowo-oddechowej,
- siły i wytrzymałości mięśniowej,
- gibkości,
- równowagi
Bezwzględne przeciwwskazania do intensywnego treningu to: choroby serca, nadciśnienie tętnicze niepoddające się leczeniu, duża otyłość, ostre choroby infekcyjne, zaostrzenie choroby astmatycznej, choroby nowotworowe.
Względne przeciwwskazania do intensywnego treningu:
- cukrzyca leczona insuliną,
- wczesny okres po krwotoku wewnętrznym,
- ostre i przewlekłe choroby nerek,
- podwyższone ciśnienie tętnicze,
- niedokrwistość w trakcie leczenia,
- przewlekłe choroby infekcyjne itp...
Dotychczas do programu zgłosiło się 48 osób i zostały one przebadane w Zespole Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym przez specjalistów Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy.
Nabór kandydatów prowadzony będzie do wyczerpania limitu 100 osób, a kolejna grupa kandydatów zostanie poddana badaniom kwalifikacyjnym przez specjalistów Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy we wrześniu br. Po zakończeniu zapisów kandydatów do programu poinformujemy o miejscu i dokładnym terminie badania.

Osoby, które zgłoszą się na badania muszą mieć strój sportowy (szczególnie buty), okulary, jeśli ich potrzebują do czytania i dowód osobisty.

Osoby zainteresowane w/w programem proszone są o zgłoszenie telefoniczne swoich danych pod nr te1621-21-14 lub osobiście w Urzędzie Gminy do H. Burczyńskiej (pokój nr 23) lub w sekretariacie te1621-21-00 (pokój nr 14) do A. Lewandowskiej. Aby zgłosić swój udział należy podać swoje nazwisko i imię, adres zamieszkania, nr PESEL, nr telefonu.INFORMACJA DLA SOŁTYSÓW
DOT. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W związku z wprowadzeniem od 01.07.2011r. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwanej CEIDG (art.23-39 ustawy z dnia 2 lipca 2004 0 swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. Nr 220 poz.1447 z 2010 tekst jednolity) koniecznym jest uzupełnienie przez Przedsiębiorców danych wpisanych do tut. ewidencji działalności gospodarczej. W CEIDG udostępnione będą dane wszystkich przedsiębiorców - osób fizycznych wpisanych do rejestrów gminnych. W przypadku nie dokonania zmiany lub wykreślenia wpisu, dane Przedsiębiorców zostaną przekazane do CEIDG w dotychczasowej treści i dostępne w ogólnopolskiej ewidencji, co może spowodować trudności w obrocie gospodarczym np: niemożność złożenia ofert przetargowych, zaciągnięcia kredytów bankowych na rzecz firmy, ustalenia wiarygodności firmy itp. Przedsiębiorcom, którzy nie prowadzą działalności a figurujących w Ewidencji działalności gospodarczej mogą zostać np. naliczone składki ZUS.

Wymóg aktualizacji danych nałożył na Przedsiębiorców art. 8 ustawy z dnia 14 listopada 2003r. o zmianie ustawy Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217 poz.2125). Wobec powyższego osoby, które nie dokonały aktualizacji swoich wpisów zobowiązane są do złożenie wniosku CEIDG-1 o zmianę wpisu w CEIDG i określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z systematyką Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007). W przypadku zakończenia przez Przedsiębiorcę działalności gospodarczej prosimy o złożenie wniosku CEIDG-1 z informacją o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej. Złożenie wniosku o zmianę wpisu lub zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej jest wolne od opłat.

Wobec powyższego uprzejmie prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Lubiczu, ul. Toruńska 21 pok. 17 /I piętro/ w godz. od 8.0o do 14.00, celem dokonania zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej polegającej na zmianie opisu przedmiotu działalności lub zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej. Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 7d.ust.1 ustawy Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101 poz. 1178 ze zmianami) Przedsiębiorca obowiązany jest zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

Wnioski DEIDG-1 można pobrać ze strony internetowej www.lubicz.pl w zakładce druki i formularze do pobrania.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem nr 56 621-21-06.

U W A G A !

Od czerwca 2011 r. Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
w Lubiczu uruchamia w Państwa sołectwie program selektywnej zbiórki
odpadów w systemie pojemnikowym.
Do ustawionych pojemników (3 szt.) należy wrzucać wyłącznie odpady,
zgodnie z opisem na pojemnikach (tworzywa sztuczne, papier,
puszki oraz szkło).

Niedopuszczalne jest wrzucanie odpadów innych lub zmieszanych.
Zachęcamy do ochrony naszego środowiska i zbierania selektywnego
odpadów.

                                                                               Wójt Gminy Lubicz
                                                                                 Marek Olszewski
ZAPROSZENIE
WÓJT GMINY LUBICZ

wraz z
Centrum Onkologii w Bydgoszczy
zapraszają Panie na BEZPŁATNE badania

MAMMOGRAFICZNE I CYTOLOGICZNE

które odbędą się

w dniach od 16 do 18 maja br w godzinach od 8 30 do 13 30
w Mammobusie ustawionym na placu Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym

Z A P I S Y:

Rejestracja w sekretariacie Urzędu Gminy Lubicz osobiście lub telefonicznie w godz. od 1100 do 15°°,
we wtorek do 1615 pod nr tel. 56 621-21-01 lub 56 621-21-00 lub 56 678-22-15

BADANIAMI MAMMOGRAFICZNYMI OBJĘTE BĘDĄ KOBIETY
W WIEKU OD 50 DO 69 ROKU ŻYCIA, KTÓRE NIE MIAŁY WYKONYWANYCH TAKICH BADAŃ W OSTATNICH
24 MIESIĄCACH
BADANIAMI CYTOLOGICZNYMI OBJĘTE BĘDĄ KOBIETY W WIEKU OD 25 DO 59  ROKU ŻYCIA, KTÓRE NIE MIAŁY WYKONYWANYCH TAKICH BADAŃ W OSTATNICH
36 MIESIĄCACH

   Na badanie prosimy zabrać:
    1. Dowód osobisty,
    2. Dowód ubezpieczenia,
    3. Okulary do czytania (osoby, które z nich korzystają)

wyniki badań bedą odesłane pocztą na adres domowy


                                                                             Wójt Gminy Lubicz
                                                                                Marek Olszewski


 

Prosimy o dane innych przedsiębiorców znajdujących się na terenie Rogowa, by można ich było umieścić na naszej stronie.

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy.

                                                          Rada Sołecka

 

Wszystkim mieszkańcom Rogowa
wszystkiego najlepszego
na nadchodzace
Święta Wielkanocne
składa
Rada Sołecka


Przyjmujemy zapisy na zabawę andrzejkowa i sylwestrową w 2010 roku.
Prosimy dzwonić pod numer 604-286-119
w godzinach 19 - 21.


Stowarzyszenie „Rogowiacy” organizuje jesienią 2010 wyjazdy na halę gimnastyczną na zajęcia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży szkolnej. Wyjazdy rozpoczną się we wrześniu. Zapewniamy bezpłatny dojazd na halę sportową oraz bezpłatne udostępnienie hali i sprzętu.

Warunkiem udziału w zajęciach jest pisemna zgoda rodziców.

Zapisy przyjmuje Prezes Stowarzyszenia

Jarek Sienkiewicz tel. 600 453 246


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający (8 wejścia) tutaj! Copyright: Rogowo 2008-2011  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=