Oficjalna Strona Wsi Rogowo gmina Lubicz
  Statut Stowarzyszenia
 

 

Statut

 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz

Rozwoju Wsi Rogowo

„Rogowiacy”  

Rozdział I
Postanowienia lokalne
§1. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Rogowo „Rogowiacy”, zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją działającą na podstawie prawa polskiego.
§2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest wieś Rogowo.
§4. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.
§5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość etatowego zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.
§6. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
§7. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 
Rozdział II
Cele i formy działania Stowarzyszenia

§1. Celem Stowarzyszenia jest:
- wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju wsi Rogowo,
- rehabilitacja zawodowa i pomoc społeczna,
- działalność kulturalna i oświatowo-wychowawcza,
- rozwój kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
- ekologia, ochrona zwierząt, dziedzictwa przyrodniczego oraz dóbr kultury i tradycji,
- promocja i ochrona zdrowia,
- wspieranie inicjatyw religijnych,
- promowanie wsi oraz jej mieszkańców,
§2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności poprzez:
- inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju wsi Rogowo,
- współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi oraz podmiotami gospodarczymi,
- współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi,
- wymiana doświadczeń z innymi stowarzyszeniami o podobnym charakterze,
- pozyskiwanie funduszy na realizację celów statutowych.
§3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą przeznaczoną dla zdobywania funduszy na działalność statutową. 
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- członków zwyczajnych,
- członków wspierających,
- członków honorowych,
§2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia,
§3. Członek zwyczajny
. Członkiem zwyczajnym może być osoba, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.
. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
. Członek zwyczajny ma prawo:
- wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
- zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
- korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
. Członek zwyczajny ma obowiązek:
- przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
- regularnego opłacania składek członkowskich,
- aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia,
§4. Członek honorowy.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju Stowarzyszenia,
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
§5. Członek wspierający
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową,
2. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej deklaracji.
3. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.
§6. Ustanie członkostwa
1. Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka.
2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
- dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
- automatycznego skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dwóch lat, jeśli składki zbierane są rocznie,
- śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym,
3. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
- działania na szkodę Stowarzyszenia,
- naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
- popełnienia czynu hańbiącego,
4. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. 
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§1. Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej "Walnym Zebraniem"
2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej "Zarządem",
3. Komisja Rewizyjna,
§2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 1 rok.
§3. W przypadku zmniejszenia się liczby obieralnych członków władz w trakcie trwania kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
§4. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
1. Walne zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebrania Członków mogą być:
- zwyczajne,
- nadzwyczajne,
- robocze,
O terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie na 20 dni przed terminem obrad.
2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na rok przez Zarząd "Stowarzyszenia",
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
- z inicjatywy Zarządu,
- na wniosek Komisji Rewizyjnej,
- na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku.
4. Robocze Walne Zebranie jest organizowane zgodnie z regulaminem prac Zarządu.
5. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ponad1/2 ogólnej liczby członków,
5.1. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.
6. Wybory do Władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej ponad 1/2 ogólnej liczby członków.
7. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, a jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.
8. Walne Zebranie Członków:
- ustala kierunki i program działania Stowarzyszenia,
- rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
- decyduje w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
- wybiera Prezesa Zarządu, Zarząd i Komisję Rewizyjną,
- uchwala zmiany statutu Stowarzyszenia,
- zatwierdza regulaminy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
- podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku,
- rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu,
- nadaje tytuły członka honorowego Stowarzyszenia.
§5. Zarząd Stowarzyszenia
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
2. Zarząd składa się minimum z 3 osób (w tym Prezesa). Na pierwszym posiedzeniu Zarząd może ze swego grona wybrać wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ponad1/2 ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
3. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu.
4. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
5. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
- realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania,
- uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej,
- przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,
- zarządzania majątkiem i podejmowania uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów państwowych,
- ustalania wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia.
6. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu.
7. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.
§6. Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 3 osób.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia
4. Członkowie Komisji mają prawo
- uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym
- wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.
6. Komisja Rewizyjna ma obowiązek m. in.:
- kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
- przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia
- składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,
- składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi.
7. Członkowie Komisji pracują społecznie.
 
Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa
§1. Majątek Stowarzyszenia składa się z :
- składek członkowskich członków zwyczajnych,
- dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej,
- wpływów z działalności statutowej,
- dochodów z majątku Stowarzyszenia,
- dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,
- dotacji i kontraktów państwowych,
1. Wysokość składek ustalana jest przez Walne Zebranie.
2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.
3. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.
 
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§1. Zmiany Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
§2. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o celach możliwie najbliższych celom, powstania Stowarzyszenia, na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po zaspokojeniu jego zobowiązań.
 

 

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 7 odwiedzający (21 wejścia) tutaj! Copyright: Rogowo 2008-2011  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=