Oficjalna Strona Wsi Rogowo gmina Lubicz
  Sprawozdanie za lata 2007-2011
 
Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej
w kadencji 2007-2011
 
W wyborach bezpośrednich w marcu 2007 roku społeczność wsi Rogowo wybrała w tajnym głosowaniu sołtysa oraz Radę Sołecką. Członkami Rady sołeckiej zostali pani Alicja Ulewicz i pan Stanisław Miastkowski. Sołtysem – Małgorzata Łęc – Sienkiewicz.
Powierzenie pełnienia funkcji sołtysa wiązało się z rozpoczęciem działań zmierzających do polepszenia życia mieszkańców wsi Rogowo.
ROK 2007
1.      W 2007 roku nawiązano ścisłą współpracę z Powiatowym Zarządem Dróg w Toruniu. W wyniku podjętych działań rozpoczęto prace zmierzające do odwodnienia dwuzakrętu przy kościele. Wymagało to pozyskania pisemnej zgody od państwa Kowalskich na odprowadzenie nadmiaru wód opadowych na łąkę oraz pisemnej zgody pani Politowskiej na usytuowaniu studni chłonnej na krawędzi jej posesji. Po uzyskaniu powyższych dokumentów odwodnienia zostało wykonane z jednoczesnym usunięciem betonowego słupka znajdującego się na zakręcie, a stanowiącego zagrożenie dla użytkowników drogi.
2.      Rada sołecka wystąpiła z propozycja zorganizowania półkolonii dla dzieci mieszkających na terenie Rogowa. Półkolonie trwały 3 tygodnie w miesiącu lipcu. Uczestniczyły w nich dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Zajęcia wizytowane były przez Pana Wójta Marka Olszewskiego, który złożył niezapowiedzianą wizytę. W czasie trwania dzieci uczestniczyły w różnych formach aktywności sportowo – ruchowej oraz w licznych konkursach sprawnościowych oraz artystyczno – plastycznych. Ich zorganizowanie możliwe było dzięki pozyskaniu materiałów papierniczych od firmy BARTOREX. Opiekunkami były mamy dzieci oraz Anita Figurska – wówczas studentka studiów dziennych wychowania wczesnoszkolnego wydziału pedagogiki UMK w Toruniu.
3.      Nawiązano ścisłą współpracę z Panem Krzysztofem Wilczyńskim i dzięki jego ogromnemu zaangażowaniu powstał na działce gminnej przekazanej sołectwu utwardzony parking
4.      15 sierpnia odbył się I Rodzinny Festyn Sołecki. Współorganizatorami była Ochotnicz Straż Pożarna z Rogowa, która udostępniła świetlicę oraz opłaciła zespół muzyczny, a Pan Andrzej Chmiel użyczył przyczepę – estradę. Wśród licznych atrakcji znalazł się kącik dla dzieci. Dorośli i młodzież uczestniczyła w konkursie strzeleckim, wyciskaniu oraz przeciąganiu liny Rogowo – kontra reszta świata. Wszystkie dzieci obdarowane zostały dyplomami i słodyczami, a dorośli upominkami. Przy dobrej muzyce bawiliśmy się do 2 w nocy.
5.      Jesienią 2007 roku udało się przesunąć przystanek dla dzieci w bardziej bezpieczne miejsce oraz przy współpracy z Panem Radnym Kazimierzem Rybackim pozyskać wiatę.
 
ROK 2008
 
1.      Rok 2008 rozpoczęliśmy od przygotowania paczek dla dzieci zameldowanych i zamieszkałych na terenie Sołectwa Rogowo. Pozyskane środki finansowe pozwoliły na przygotowanie 76 paczek. Zostały one rozwiezione do wszystkich dzieci.
2.      W miesiącu maju przystąpiono bo przystosowania części działki będącej w posiadaniu Sołectwa na boisko do piłki nożne. Ze względu na wąskość działki udało się zrobić boisko wymiarowo do piłki ręcznej. W jego wykonanie zaangażowali się mieszkańcy sołectwa panowie Adam Janowski, Łukasz Ulewicz oraz Zenek Szwed. Całość prac nadzorował i aktywnie w nich uczestniczył Pan Dariusz Chruściński, który zakupił trawę i zasponsorował drewniane bramki i ławeczki. Pomocy nie odmówił Pan Piotr Machałowski, który pomógł uprzątnąć dzikie wysypisko śmieci. Swą cegiełkę dokłada również Pan Andrzej Borkowski kosząc boisko.
W tym miejscy chciałaby podziękować niewidzialnej ręce, która w ubiegłym roku zrobiła niespodziankę kosząc w maju pierwszą, wysoką trawę.
3.      1 czerwca zorganizowano dzień dziecka. Współorganizatorami była Ochotnicza Straż Pożarna w Rogowie, która przejęła na siebie część wydatków związanych ze słodyczami dla dzieci, udostępniła stół do tenisa oraz ławki do siedzenia. Dzięki uprzejmości Pana Andrzeja Chmiela, który użyczył nam przyczepę – estradę można było pomyśleć nad nagłośnieniem imprezy. Całość odbywała się na parkingu, a na boisku rozegrano mecz piłki nożnej miedzy dziećmi a dorosłymi. Wygrały oczywiście dzieci. Dorośli bawili się do 2 w nocy.
4.      W miesiącu lipcu powtórzono półkolonie dla dzieci w wymiarze 2 tygodni. I tak jak w roku poprzednim cieszyły się one dużym zainteresowanie. Tym bardziej, że można było wykorzystać boisko.
5.      Ze względu na pogodę, która spłatała nam figla II Festyn Rodzinny w Rogowie odbył się w miesiącu wrześniu w połączeniu z odpustem Zabawa odbyła się w świetlicy użyczonej przez OSP.
6.      Przez cały rok 2008 prowadzono rozmowy z Powiatowym Zarządem Dróg w aspekcie położenia chodnika asfaltowego na odwodnionym dwuzakręcie przy kościele. Udało się to załatwić i w miesiącu grudniu wieś otrzymała bożonarodzeniowo – noworoczny prezent. Zleceniodawcą był Powiat, a wykonawcą firma Pana Krzysztofa Wilczyńskiego.
ROK 2009
1.      Rok 2009 rozpoczęliśmy od paczek dla dzieci. Na ich zrobienie otrzymaliśmy część funduszy z Urzędu Gminy. Do paczek dołożył się nasz radny Pan Kazimierz Rybacki przekazując czekolady. Zrobiono 78 paczek i rozwieziono je wszystkim dzieciom. Protokół ze sporządzenia paczek został dostarczony do Urzędu gminy.
2.      Tradycyjnie 15 sierpnia odbył się III Festyn Rodzinny w Rogowie. Wśród licznych atrakcji, gier i zabaw dla dzieci i dorosłych z nagrodami, których część ufundowała Pani Krystytna Wilczyńska przy dobrej muzyce bawiliśmy się do białego rana.
3.      W wyniku poczynionych działań wraz ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Wsi Rogowo „Rogowiacy” w miesiącach od września do grudnia dzieci uczestniczyło w zajęciach piłki nożnej w szkole w Lubiczu Górnym – wygrany grant na działalność sportową pozalekcyjną.
 
ROK 2010
1.      Rok rozpoczęliśmy od Zabawy Sylwestrowej. Uczestniczyło w niej 70 mieszkańców wsi. Przy dobrej muzyce oraz szampańskich nastrojach bawiliśmy się do 5 rano.
2.      W okresie karnawału zorganizowaliśmy jeszcze jedną zabawę
3.      1 maja 2010 roku odbyła się I Majówka w Rogowie.
Pierwszy sobotni wieczór majowy w Rogowie był czasem zabawy dla wszystkich ludzi pracy. W świetlicy wiejskiej spotkali się rolnicy, robotnicy, urzędnicy, biznesmeni, studenci, uczniowie oraz wszyscy niewymienieni wcześniej, którzy na co dzień ciężko pracują. Spotkaliśmy się, aby zabawą uczcić nasz wysiłek. Rada Sołecka oraz Stowarzyszenie „Rogowiacy” przygotowali na ten wieczór wiele atrakcji, które pozwoliły miło spędzić czas około 300 uczestnikom festynu. Najmłodsi mieli okazję wziąć udział w konkursach strzeleckich. Mogli pozjeżdżać na dmuchanej zjeżdżalni oraz poskakać na batucie. Wraz z zespołem muzycznym śpiewali znane i popularne piosenki. Zostali też obdarowani słodyczami. Dorośli wzięli także udział w konkursie strzeleckim. Członkinie Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprezentowały swoje prace z rękodzielnictwa artystycznego, które zainteresowały szczególnie piękniejszą część uczestników. W miłej atmosferze, przy akompaniamencie zespołu muzycznego z Lubicza bawiliśmy się do późnej nocy. Szczególne podziękowania należy złożyć Urzędowi Gminy oraz lokalnym sponsorom, którzy umożliwili organizację festynu
4.      W lipcu na wniosek 1/5 mieszkańców wsi Rogowo (zgodnie ze statutem wsi Rogowo) zorganizowano zebranie. Celem było wypracowanie uwag do przygotowywanego przez Urząd Gminy Studium Zagospodarowania Przestrzennego. Dotyczyło to przekwalifikowania gruntów rolniczych na działalność pozarolniczą w obrębie działek przylegających do budowanego węzła autostradowego w Turznie, budowanej autostrady przez wieś Rogowo oraz planowanego połączenia autostrady z droga krajowa Nr 1. Wnioski zostały sformułowane na piśmie i wraz z wykazem działek i podpisami przekazane do Urzędu Gminy. Z rozmowy z pracownikiem Urzędu Gminy wnioskuję, że wszystkie uwagi zostały uwzględnione, a ponowne wyłożenie studium do publicznych konsultacji nastąpi w miesiącu maju.
5.      W tym roku dzięki pomocy i zaangażowaniu Pana Kazimierza Rybackiego udało się pozyskać dla Rogowa plac zabaw który usytuowany został na działce sołeckiej. W strategii rozwoju dla wsi Rodowo na lata następne przygotowaliśmy budowę zestawu boisk do piłki nożnej, koszykowej, siatkówki oraz kort tenisowy.
6.      Rogowo jest sołectwem o mało zwartej zabudowie. Rzadko mamy zatem okazję, aby spotkać się w większym gronie. Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom mieszkańców, Rada Sołecka i Stowarzyszenie „Rogowiacy” organizują lokalne festyny. Tradycją sierpniową w Rogowie jest wspólne spotkanie mieszkańców na festynie sołeckim. W tym roku spotkaliśmy się na IV Festynie Sołeckim. Festyn rozpoczął się od uroczystego otwarcia placu zabaw. Otwarcia dokonał Wójt Gminy Pan Marek Olszewski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Kazimierzem Rybackim oraz Proboszczem naszej Parafii księdzem dr Tomaszem Tułodzieckim.. Plac zabaw był bardzo oczekiwaną inwestycją w naszej wsi. Świadczy o tym zainteresowanie, z jakim spotkał się on ze strony najmłodszych uczestników festynu. Pierwszą część festynu organizatorzy przeznaczyli dla najmłodszych mieszkańców. Dzieci wzięły udział w konkursie plastycznym, podczas którego mogły wykazać się swoimi umiejętnościami w malowaniu i lepieniu z plasteliny. Ponadto wzięły udział w konkursach sprawnościowych: biegu w workach, rzucie do celu, biegu z piłeczką na łyżce, strzelaniu z wiatrówki. Każdy uczestnik otrzymał baton, a najlepsi dodatkowe nagrody. Prezes Stowarzyszenia „Rogowiacy” poinformował o planowanej akcji „Nasza młodzież gra w piłkę nożną”. W międzyczasie dzieci mogły skorzystać z atrakcji rekreacyjnych. Kolejnym punktem festynu był pokaz sprawności bojowej straży pożarnej. Druhowie z OSP Grębocin zaprezentowali akcję bojowo-ratowniczą podczas wypadku samochodowego. Pozorantem był Pan Grzegorz Szwed. Uczestnicy z ciekawością obejrzeli akcję wydobywania poszkodowanych z auta oraz udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku. Podczas dalszej części festynu dorośli mogli wziąć udział w konkursach sprawnościowych: strzelaniu z wiatrówki oraz wyciskaniu ciężarka. Najlepsi uczestnicy otrzymali nagrody. Uczestnicy festynu do późnej nocy bawili się przy akompaniamencie zespołu muzycznego. Doskonałej zabawie towarzyszyła piękna pogoda oraz wspaniały nastrój uczestników.  Szczególne podziękowania należy złożyć wszystkim sponsorom, którzy pomogli w uatrakcyjnieniu festynu.
7.      W 2010 roku wraz ze stowarzyszeniem złożyliśmy ofertę na piłkę nożną z działalności sportowej pozaszkolnej. Dzięki uprzejmości i decyzji Pana Wójta tym razem nie płaciliśmy za wynajęcie sali. Środki finansowe pozwoliły pokryć dowóz do szkoły w Lubiczu Górnym. Z zajęć skorzystało około 15 dzieci, które uczestniczyły co poniedziałek w dwugodzinnych zajęciach. W okresie od września do grudnia.
 
ROK 2011
 
Do spraw, którymi zajęłam się w bieżącym roku zaliczyć należy:
·         Pielęgnacyjna przycinka drzew w Rogowie
·         Przy pomocy naszego Radnego Pana Kazimierz Rybackiego Rogowo pozyskano środki w budżecie Gminy na sprysk destruktem drogi, o która wnioskował Pan Sławomir Sacharuk w roku 2007. W Bydgoszczy, w Wojewódzkim Zarządzie Ochrony Środowiska znajdują się dokumenty dotyczące wycinki drzew przy drodze powiatowej. Ich wycinka i przygotowanie najazdu do drogo 2010 pozwoli odciążyć mieszkańców zwartej części zabudowy od ciężkich pojazdów dojeżdżających do firmy Seban.
Termin realizacji inwestycji polegającej na asfaltowaniu nie został bliżej określony. Natomiast termin przesunięcia wjazdu uzależniony jest od postępowania administracyjnego w Bydgoszczy.
·         Również przy pomocy Pana Kazimierza Rybackiego pozyskano w budżecie środki na odnowę ulicy Rogowskiej i przygotowanie jej pod działania zmierzające do jej wyasfaltowania w Funduszu Odbudowy Gruntów Rolnych w 2012 roku. – nie określono jeszcze przedziału czasowego na jej kompleksowa naprawę.
·         W związku z pozyskaniem firmy MAXLAN rozsyłającej Internet droga radiową i obejmowanie swym zasięgiem coraz to większej liczby mieszkańców wnioskowano o wycinkę drzew na rowie za posesją Pana Latowskiego. Obecnie czekamy na zgodę z Powiatu z komórki Ochrony Środowiska.
 
 
Podsumowując należy dodać, iż Rada Sołecka w okresie 2007-2011 spotkała się 8 razy – czyli 2 w do roku. Z reguły był to początek i w połowa roku. Na spotkaniach omawiano istotne dla Rogowa zagadnienia oraz planowano pracę na następny okres.
Jako sołtys uczestniczyłam we wszystkich spotkaniach organizowanych przez Pana Wójta Marka Olszewskiego z sołtysami. Każdorazowo zabierałam głos w kwestiach istotnych dla mieszkańców np. chodnik przez wieś czy stan gruntowych dróg gminnych. Ostatni raz na zebraniu 8 listpada 2010 roku Pan Wójt zapewniał, że w gminie znajdują się środki finansowe na równanie dróg przed zimą – niestety Rogowo na równanie dróg się nie doczekało.
Również od dwóch lat na zaproszenie Przewodniczącego Rady Gminy biorę udział w posiedzeniach Rady Gminy. Tam również staram się zabrać głos i zwrócić uwagę Szanownej Rady na sprawy nękające mieszkańców Rogowa.
Ostatnie dwie zimy były dla Rogowa bardzo ciężkie. Pozostawałam w kontakcie zarówno z powiatem jak i z Urzędem Gminy. W najgorszej sytuacji byli mieszkańcy trójkąta za budowaną autostradą. Zarówno zima jak i teraz okres wiosenny powoduje odcięcie ich od świata. W związku z tym, że rozstrzygnięcie przetargu na równanie dróg nastąpi 25 marca prosimy Pana Wójta o spowodowanie możliwości przyspieszenia równania. Z informacji jakie pozyskałam od Pani Małgorzaty Dobosz ze Skanskiej droga przejezdna właściwa będzie za około 2 do 3 miesięcy. Ale póki co dojazd od strony ZAKS’a staje się niemożliwy.
 
W tym Miejscu chciałabym podziękować Panu Wójtowi Markowi Olszewskimu. Przede wszystkim za 4 – letnią współpracę i pomoc w realizacji przedsięwzięć podejmowanych przez Sołtysa i Radę Sołecka na rzecz wsi Rogowo. Bowiem wielokrotnie Urząd Gminy współfinansował imprezy organizowane przez nas.
W tym miejscu chciałabym podziękować Panom Sławomirowi i Sebastianowi Sacharukowi oraz Sławomirowi Figurskiemu – Panowie bez Waszej pomocy nie byłoby festynów i paczek dla dzieci. Swą cegiełkę dołożyli również Panowie Piotr Machałowski i Andrzej Szczepanowski.
Podziękowania dla Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Rogowo „Rogowiacy” składam również na ręce Prezesa. Kochani bez Waszej pomocy i wsparcia nie udałyby się nam imprezy plenerowe.
 
Do rzeczy których nie udało się załatwić to nadanie nazw ulicom w Rogowie co wprowadziłoby ład i porządek administracyjny i ułatwiłoby normalne funkcjonowanie wsi oraz budowa chodnika. W tej kwestii zdani jesteśmy chyba na własne działania. Mam pomysł na ich przeprowadzenie, ale to już w następnej być może kadencji.
 
Być może przekonałam niektórych do swojej osoby. Być może niektórzy spojrzą na mnie bardziej życzliwym okiem. Wszystko co robię, robię dla mieszkańców Rogowa, żeby żyło nam się lepiej, przyjemniej, radośniej. I nie chce – tak jak głoszą przeciwnicy – dzielić, lecz łączyć. Staram się wysłuchać każdego, kto przyjdzie, pomóc każdemu, kto takiej pomocy potrzebuje.
Dziękuję za zaufanie jakim mnie Państwo obdarzyli 4 lata temu. Myślę, że w swych działaniach Państwa nie zawiodłam. Dziękuję.
 
 
 
 
 
 
 

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 7 odwiedzający (28 wejścia) tutaj! Copyright: Rogowo 2008-2011  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=