Oficjalna Strona Wsi Rogowo gmina Lubicz
  Statut sołectwa
 

Statut Sołectwa Rogowo został uchwalony przez Radę Gminy Lubicz
w dniu 29 września 2003 r.
uchwałą Nr XI/182/2003 r. (załącznik nr 15),
a opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 listopada 2003 r. Nr 146, poz. 1972.

                                                                                                                

Statut Sołectwa Rogowo

 

Rozdział 1

Nazwa i teren działania

 

§ 1. 1.Sołectwo nosi nazwę „ Sołectwo Rogowo”

2. W skład sołectwa wchodzi wieś Rogowo.
                Obszar sołectwa wynosi 5,39 km2
(539 ha).

§ 2. 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy. Jego mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych sołectw tworzą wspólnotę samorządową gminy.

2. Samorząd mieszkańców sołectwa działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1)     ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

2)     statutu gminy Lubicz,

3)     niniejszego statutu.

 
 

Rozdział 2

Zasady i tryb wyborów organów Sołectwa

 

§ 3. Kadencja organów sołectwa trwa cztery lata i kończy się nie później, niż sześć miesięcy po dacie wyborów do rad gmin.

 

§ 4. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza rada gminy w drodze uchwały w takich terminach, aby mogły się one odbyć ciągu 5 miesięcy, licząc od rozpoczęcia kadencji rady gminy.

2. Zebranie w sprawie wyborów organów sołectwa, zwane dalej „ zebraniem wyborczym” zwoływane jest przez wójta, który – w porozumieniu z ustępującym sołtysem – ustala dzień, godzinę i miejsce zebrania. Obwieszczenie wójta o dacie, miejscu i celu zebrania rozwiesza się w miejscach publicznych wsi Rogowo i u sołtysa – co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem wyborów.

3. Zebranie wyborcze prowadzi wójt lub wyznaczony przez niego przedstawiciel.

 

§ 5. 1. Wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Każdy ze zgłoszonych kandydatów oświadcza o swojej zgodzie na kandydowanie do danego organu sołectwa.

2. Głosowanie na sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się na oddzielnych kartach do głosowania, według wzoru ustalonego w statucie gminy dla głosowań tajnych.

3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W razie, gdy kandydaci otrzymają tę samą liczbę głosów – o wyborze decyduje losowanie.

 

§ 6. 1. Uprawnionymi do głosowania są stali mieszkańcy sołectwa, uprawnieni do głosowania w wyborach do rady gminy.

2. Każdy z głosujących - własnoręcznym podpisem, złożonym przy swoim nazwisku na liście wyborców, kwituje odbiór karty wyborczej.

 

§ 7. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób. Dwie osoby zostają wybrane w głosowaniu jawnym, spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania wiejskiego, a jedna osoba - pełniąca funkcję sekretarza komisji - jest przedstawicielem wójta. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.

2. Głosowanie odbywa się w lokalu, w którym zwołano zebranie wyborcze.

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1)     przyjęcie zgłoszeń kandydatów i ustalenie, czy zgłoszeni kandydaci posiadają bierne prawo wyborcze,

2)     przeprowadzenie głosowania,

3)     ustalenie i ogłoszenie wyników,

4)     sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, który jest podpisywany przez członków komisji.

 

§ 8. Objęcie funkcji przez nowo wybranych członków organów sołectwa następuje trzydziestego dnia od dnia wyborów. Zaświadczenia o wyborze wystawia wójt gminy.

 
 

Rozdział 3

Protesty wyborcze

 

§ 9.1. W ciągu 3 dni od daty wyborów może być wniesiony protest przeciwko ważności wyborów lub wyborowi na funkcje sołtysa lub członka rady sołeckiej z powodu naruszenia postanowień niniejszego statutu dotyczących przebiegu głosowania, jak też ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów.

2. Prawo do wniesienia protestu przysługuje każdemu uprawnionemu, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszego statutu.

 

§ 10. 1. Protest wnosi się na piśmie do wójta.

2. W proteście powinny być sformułowane konkretne zarzuty oraz wskazane lub przedstawione dowody na ich poparcie.

 

§ 11.1. Wójt w ciągu 3 dni przeprowadza postępowanie wyjaśniające i przedkłada ustalenia tego postępowania komisji samorządu i porządku publicznego, która – po dokonaniu analizy – przedstawia swoje stanowisko radzie gminy.

2. O zasadności lub bezzasadności złożonego protestu rozstrzyga rada gminy w formie uchwały.

 

Rozdział 4

Zasady i tryb odwołania organów sołectwa
oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających
.

 

§ 12.1. Odwołania sołtysa przed upływem kadencji może dokonać zebranie wiejskie, z własnej inicjatywy lub na wniosek rady gminy. Odwołanie sołtysa z inicjatywy zebrania wymaga zatwierdzenia przez radę gminy.

2. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Jest ono ważne, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 30 % mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania.

 

§ 13. Odwołanie rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji następuje na wniosek sołtysa. Przepis § 12 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

§ 14. 1. W razie odwołania sołtysa lub rady sołeckiej względnie wygaśnięcia mandatów wskutek rezygnacji lub śmierci - rada gminy zarządza niezwłocznie ponowne wybory.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli do upływu kadencji organu sołectwa pozostało nie więcej, jak 6 miesięcy. W takim przypadku funkcję sołtysa pełni członek rady sołeckiej wybrany przez tę radę.

 

§ 15.1. Jeżeli w trakcie kadencji zajdzie potrzeba dokonania wyboru sołtysa, zebranie wyborcze dla wyboru sołtysa zwołuje się zgodnie z postanowieniem niniejszego statutu.

2. W przypadku konieczności przeprowadzenia wyboru uzupełniającego członka rady sołeckiej w czasie kadencji, zebranie zwołuje sołtys zawiadamiając o terminie wójta.

 

§ 16. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim.

2. Sołtys i członkowie rady sołeckiej mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska albo utracili zaufanie mieszkańców sołectwa.

 

§ 17.1. W przypadku rezygnacji z funkcji sołtysa lub członka rady sołeckiej – zebranie wiejskie przyjmuje rezygnację, podejmując w tym zakresie stosowną uchwałę.

2. Wybory uzupełniające przeprowadza się zgodnie z niniejszym statutem.

3. Nie przeprowadza się wyborów uzupełniających do rady sołeckiej, jeżeli pozostały

w jej składzie co najmniej dwie osoby.
 
 

Rozdział 5

Organizacja i zadania organów Sołectwa

 

§ 18.1. Organami sołectwa są:

1)     zebranie wiejskie,

2)     sołtys.

2. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.

3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru i kończy się najpóźniej z upływem 30 dni, od dnia wyboru nowych organów.

4. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.

5. Prawo do udziału w zebraniu mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, natomiast prawo do głosowania mają osoby pełnoletnie, stale zamieszkujące na terenie sołectwa.

 

§ 19. 1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:

1)     z własnej inicjatywy,

2)     na wniosek rady sołeckiej,

3)     na wniosek organów gminy,

4)     na żądanie, co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania.

2. Z własnej inicjatywy sołtys zwołuje zebranie w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku, natomiast w innych przypadkach – w ciągu 7 dni, od dnia otrzymania pisma w tej sprawie, chyba, że wnioskodawcy proponują termin późniejszy.

 

§ 20. Do zakresu działania zebrania wiejskiego jako organu uchwałodawczego należą wszystkie sprawy sołectwa, a w szczególności:

1)     konsultowanie spraw z radą gminy,

2)     wybór i odwołanie sołtysa, rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków, oraz stwierdzenie wygaśnięcia mandatu,

3)     podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących

      w dyspozycji sołectwa,

4)     opiniowanie projektów uchwał rady gminy w sprawach dotyczących sołectwa,

5)     rozpatrywanie rocznych sprawozdań i ocena pracy sołtysa z punktu widzenia interesów sołectwa,

6)     opiniowanie spraw dotyczących przekazania lub odebrania sołectwu składników

      majątkowych gminy,

7)     określania sposobu korzystania z przekazanego sołectwu mienia gminy, w tym

     obiektów użyteczności publicznej,

8)     decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie wykonania przez mieszkańców wspólnych prac społecznie użytecznych,

9)     inicjowanie kierunków rozwoju infrastruktury sołectwa, troska o zieleń i środowisko

      naturalne,

inicjowanie działań na rzecz przestrzegania prawa i porządku publicznego oraz

      bezpieczeństwa mieszkańców,

mediacja w sprawach rozwiązywania lokalnych konfliktów społecznych,

sprawowanie kontroli nad działalnością sołtysa i rady sołeckiej.

 

§ 21. 1. O miejscu i terminie zwołania zebrania wiejskiego zawiadamia sołtys w formie pisemnego ogłoszenia umieszczanego w miejscach publicznie dostępnych

( w sklepach, kioskach, parafiach itp.) co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem chyba, że cel zwołania zebrania uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.

2. Dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność

co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy zebranie odbywa się w drugim

terminie.

4. Zebranie w drugim terminie może się odbyć w 30 minut po pierwszym terminie zebrania.

5. Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wiejskiego powinno określać pierwszy i drugi termin zebrania oraz zawierać pouczenie o skutkach jego odbycia w drugim terminie.

 
 

§ 22. 1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczący sołtys lub osoba wybrana do tej funkcji przez uczestników zebrania.

2. Zebranie wiejskie odbywa się według porządku obrad, przygotowanego przez sołtysa.

 

§ 23. 1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

2. Protokoły i uchwały podpisuje przewodniczący zebrania, sołtys ( gdy nie przewodniczył zebraniu) oraz protokolant.

3. Sołtys ogłasza uchwały przez ich wywieszenie na tablicach ogłoszeń.

 

§ 24. 1. Sołtys jest organem wykonawczym i reprezentuje sołectwo na zewnątrz.

2. Do obowiązków i kompetencji sołtysa należy w szczególności:

1)     reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

2)     organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności lokalnej,

3)     prowadzenie całokształtu administracji i zarządu majątkiem sołectwa,

4)     kierowanie realizacją uchwał organów gminy w odniesieniu do sołectwa,

5)     przedstawienie na sesjach rady gminy potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz

            prowadzenia działalności interwencyjnej w tym zakresie z upoważnieniem zebrania

            wiejskiego,

6)     przewodniczenie radzie sołeckiej,

7)     uczestniczenie w sesjach rady gminy na zasadach ustalonych w statucie gminy,

8)     współpraca z radnymi, którzy kandydowali z terenu sołectwa,

9)     wskazywanie na potrzebę udzielenia pomocy społecznej, w szczególności pomocy dla

      ludzi samotnych, chorych , niepełnosprawnych,

10) inicjowanie działań mających na celu udzielanie pomocy mieszkańcom sołectwa

      poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych i innych

      podobnych zdarzeń.

kształtowanie dobrych stosunków sąsiedzkich oraz udzielanie pomocy w

      polubownym rozstrzygnięciu sporów sąsiedzkich i międzyludzkich,

12) promowanie działań na rzecz poprawy stanu sanitarnego, porządku i estetyki sołectwa

       oraz wspieranie inicjatyw społecznych, podejmowanych w tym kierunku,

13) przygotowywanie i zgłaszanie wójtowi założeń do projektów uchwał rady gminy

      w sprawach mających istotne znaczenie dla społeczności sołectwa.

 

§ 25. Sołtys, raz w roku składa na zebraniu wiejskim, sprawozdanie z całokształtu swojej działalności.

 

§ 26.1. Rada sołecka składa się z 3 członków.

2. Przewodniczącym rady sołeckiej jest sołtys.

3. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje i przewodniczy jej obradom sołtys stosownie do potrzeb.

 

§ 27. Zadaniem rady sołeckiej jest wspomaganie sołtysa w sprawowaniu jego funkcji, a w szczególności w zakresie:

1)     pomocy w przygotowywaniu zebrań wiejskich i sporządzaniu na piśmie podjętych uchwał,

2)     zebrania wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa,

3)     inicjowania działań społecznie użytecznych dla mieszkańców sołectwa,

4)     współdziałania z sołtysem w prowadzeniu i załatwieniu spraw sołectwa.

 

Rozdział 6

Gospodarka Finansowa

 

§ 28. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

2. Do dochodów własnych, przeznaczonych do dyspozycji sołectwa zalicza się między innymi:

1)     przychody pochodzące z wpływów z umów najmu lub dzierżawy mienia gminy,

2)     darowizn,

3)     zbiórek publicznych.

 

§ 29.1. Środki finansowe sołectwa mogą być przeznaczone na wydatki związane z działalnością sołectwa, przede wszystkim na zaspokojenie potrzeb kulturalnych, oświatowych

i sportowych jego mieszkańców oraz na cele pomocy sąsiedzkiej, w razie wystąpienia klęski żywiołowej lub innego zdarzenia losowego.

2. Podział i wydatkowanie środków finansowych, pozostających w dyspozycji sołectwa, następuje na podstawie uchwały zebrania wiejskiego.

 

      § 30. Sołectwo zarządza przyznanym przez radę gminy mieniem gminy, i w zakresie zwykłego zarządu:

1)     załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia,

2)     utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym,

3)     osiąga dochody z mienia przez pobieranie pożytków w związku z wynajmowaniem lub wydzierżawianiem jego składników.

 

§ 31.1. Działalność w organach sołectwa ma charakter społeczny.

2. Na pokrycie wydatków, ponoszonych w związku z pełnioną funkcją, rada gminy, określa w drodze odrębnej uchwały zasady, na jakich sołtysowi przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży.

 

Rozdział 7

Kontrola i nadzór nad sołectwem

 

§ 32. Kontrolę gospodarki finansowej sołectwa wykonuje komisja rewizyjna rady gminy w zakresie i na zasadach określonych w statucie gminy, z tym że wniosek o przeprowadzenie kontroli sołectwa może złożyć również zebranie wiejskie.

 

§ 33.1. Nadzór, nad zgodnością z prawem uchwał podjętych przez zebranie wiejskie sprawuje wójt.

2. Wójt może zawiesić wykonanie uchwały zebrania wiejskiego na okres 30 dni, w celu przeprowadzenia postępowania sprawdzającego lub uchwałę uchylić z powodu naruszenia prawa.

3. Decyzja wójta w sprawie uchylenia uchwały zawiera uzasadnienie faktyczne

i prawne podjętego rozstrzygnięcia. Od decyzji tej służy sołectwu odwołanie do rady gminy

w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia.
 

§ 34. Sołtys obowiązany jest doręczyć wójtowi podjęte przez zebranie wiejskie uchwały w terminie 3 dni od daty odbycia zebrania.

 
 
 
 
 
 
 

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 7 odwiedzający (33 wejścia) tutaj! Copyright: Rogowo 2008-2011  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=